Amit kínálunk:

• Domain név regisztráció
• Webtárhely szolgáltatás
• Reklámmentes tárhely
• E-mail tárhelyek
• SMTP csomagok
• Webtárhely Admin
• PHP 5.2.6.1 vagy PHP 4.4.5
• Perl 5.8.72
• MySQL 5.0.51a adatbázis
• PHPmyAdmin felület
• Webmail POP3 / IMAP
• Vírus és SPAM szűrés
• Napi adatmentés
• e-mail ügyfélszolgálat
• telefonos ügyfélszolgálat

Díjmentes szolgáltatásaink:

Minden nálunk megrendelt domain és tárhely esetén az alábbi szolgáltatásokat külön térítés nélkül, díjmentesen biztosítjuk Ügyfeleinkenk:

• 24 órás rendelkezésre állás
• 7/24 kiemelt ügyfélszolgálat
• Korlátozás nélküli adatforgalom
• Webes levelezõ felület
• Saját adminisztrációs felület
• Önálló webes statisztika
• Spam és vírus szűrés
• Korlátlan számú e-mail cím
• Korlátlan számú átirányítás
• 1db .hu domain ingyen
• FTP elérés
• Napi mentés
• 99.5%-os rendelkezésre állás

Általános szerződési feltételek

A Web-N Bt. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 A Web-N Bt.. (5100 Jászberény, Szövetkezet út 5. 3/33., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes - a weboldalon közzétett - árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstõl számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.


2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.


2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.


2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában Előfizetőt tájékoztatni köteles. Amennyiben Szolgáltató és Előfizető egyedi megrendelési szerződés kötöttek szabott árakkal kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt - az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendő -, vagy Szolgáltató 30 napos határidővel felmondhatja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.


2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás ellátásához köthető és amelyről Előfizetőnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles, valamint ha az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:


2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;


2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;


2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;


2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.


2.7 A Szolgáltató a tõle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.


2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.


2.9 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről a hatálybalépést megelőzően honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt. Az átmeneti 30 napos időszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján, mindezt jelen ÁSZF 2.1 pontjában meghatározott rendelkezésre állás mellett.


3.2 Az Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.


3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerûen használni, ellenkező esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető a Ptk. szabályai szerinti kárfelelősséggel tartozik.


3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.


3.5 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat megfizetni. Előfizetõ kijelenti, hogy a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződése annak lejáratakor automatikusan további 1 éves időintervallumra meghosszabbodik a határozott idejű szerződési formát megtartva, kivéve ha ennek tilalmáról a határozott idejű szerződés lejárata előtt 30 nappal a szolgáltató felé írásban rendelkezett. Az így meghosszabbított szerződésben szereplő jogviszonyt Előfizető és Szolgáltató, mint folytatólagos jogviszonyt kezelik, ugyanakkor elfogadják, hogy a szerződés megújulásának dátumakor érvényes árakkal folyik tovább a szolgáltatás.


3.6 Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.


3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A szerződés hatálya

4.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta elõtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, vagy a határozott idejű szerződésben annak lejáratakor való automatikus meghosszabbodását nem tiltja a Szerződés automatikusan további egy éves időintervallumú határozott szerződéssé alakul át, melynek díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétett a lejárat napján aktuális árlista díjszabásza alapján változik.
4.3 A Szolgáltató a határozott idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal mondhatja fel, amennyiben a Megrendelő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Ilyen esetben a Szolgáltató a szerződés felmondásakor adminisztrációs díjat számít fel, valamint az akcióban szereplő kedvezményeket is megvonja visszamenőleg, így a Megrendelő a teljes árat kifizetni köteles.


4.4 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.


4.5 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.


4.6 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

5.1 A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz, illetve díjbekérőt állit ki.
5.2 A megrendelőnek kötelessége a díjbekérőn szereplő, vagy kiszámlázott díjak megfizetése a megjelölt határidőig, ellenkező esetben a szolgáltató késedelmi kamatot számit fel.
5.3 A Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes számlát a periódus kezdete előtt 10 nappal a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A tárhely csomag drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.
5.4 A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni.
Felhasználó a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól

6. Egyebek

6.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
6.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.